Kasdieninėje mūsų kontoros praktikoje vėl ir vėl iškyla klausimai susiję su ve-žėjų atsakomybe už krovinio praradimą ar sugadinimą. Dažnai transporto įmo-nės nurodo esą vežtas krovinys buvęs neteisingai supakuotas, kas pagal Žene-vos tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 17 str. 2 d. gali transporto įmonę atleisti nuo atsakomybės. Kaip elgtis ginčo atveju ir kuriai iš ginčo šalių tenka įrodymų našta, savo 2015 m. liepos 29 d. numeriu Az. 3 U 29/15 pažymėtame sprendime nurodė Aukštesnysis (OLG) Bambergo teismas.

Anot teismo, vežėjas norėdamas paneigti jam iškeltus kaltinimus privalo ištirti ir nurodyti konkretaus, žalą sukėlusio įvykio aplinkybes, eigą ir priežastis tada, kai remiantis šalių parodymais ar kitais nustatytais faktais įvykį galėjo sukelti neatsargus ar tyčinis vežėjo ar jo padėjėjų poelgis. Šiuo atveju pakavimo defek-to galimybė pagal CMR 17 str. 2 d. Nr. 4 b nebeturi reikšmės.

Atsižvelgiant į CMR 29 str. 1 d. jei kvalifikuota vežėjo kaltė buvo įrodyta, nu-kentėjusysis gali reikalauti žalos atlyginimo pagal nacionalinės teisės nor-mas. Transporto išlaidos ir prarastas pelnas taip pat yra atlygintinos žalos dalys. Jos dydžio apskaičiavimas nėra ribojamas CMR 23 straipsnio.

Minėtos bylos priežastimi tapo gavėjos atsisakymas priimti krovinį: grindžia-mas tuo, kad šis buvo apgadintas jį transportuojant, ką ji taip pat dokumentavo vėlesniame atsakovo važtaraštyje. Remiantis jos parodymais didžioji krovinio prekių dalis buvo atplėšta, o jų turinys - iškritęs iš dėklų. Atsakovo vairuotojas leido avarijų ekspertui įvertinti esamą situaciją. Šis nustatė, kad kiekviena tran-sportuojama paletė turėjo būti apsukta plonu apsauginės folijos sluoksniu, ko nebuvimas, eksperto nuomone, buvo žymus pakavimo ir saugumo defektas. Ieš-kovė, priešingai, duodama parodymus teigė, kad ji buvo krovinį supakavusi teisingai.

Nustačius visus faktus ir aplinkybes buvo panašu, kad transportavimo metu atsitiko įvykis, vedęs į dalies transportuojamo krovinio praradimą ir būtinybę transportuojamus daiktus dar kartą naujai padengti folija ir juos iš naujo per-krauti į krovininį automobilį. Net jeigu krovinys iš pradžių ir buvo supakuotas neteisingai, šis defektas nebūtų nulėmęs dalies prekių praradimo, jų dalinio per-krovimo ir perpakavimo į žymiai plonesnę plėvelę. Atsižvelgus į visas aplin-kybes iškilo pagrįstas įtarimas, kad prie žalos atsiradimo prisidėjo tyčinis arba mažų mažiausiai neatsargus vilkiko vairuotojo arba trečiųjų asmenų poelgis.

Todėl atsakovas pagal CMR 17 str. 1 d. turįs atsakyti už viso transportuoto kro-vinio praradimą. Jis, nors jis ir tvirtino, kad krovinio įpakavimas buvo brokuo-tas, negali remtis dėl šios priežasties jį nuo atsakomybės atleidžiančia CMR 17 str. 2 d., nes visos CMR 29 str. nurodytos, pilną atsakomybę lemiančios sąlygos buvo išpildytos.

Pastaba: Šis straipsnis nėra visiškai išsamus. Jo turinys negali būti traktuojamas kaip profesionali (teisinė ar kitokia) konsultacija ir negali tokios pakeisti. Prašome susisiekite su mumis pirmam, neįpareigojančiam ir konkrečiam Jūsų situacijos įvertinimui.